Gildia Słupsk
[ Home > Branża Budowlana > Murarz ]

Murarz

Murarz - rzemieślnik, wznosi budowle kamienne lub ceglane za pomocą czynnika wiążącego te materiały, jakim jest zaprawa murarska.

W zawodzie murarza można wyodrębnić stanowiska typowe dla zawodu: murarz, brygadzista, tynkarz, oraz stanowiska pomocnicze: pomocnik murarza, zbrojarz, cieśla budowlany, betoniarz, kierownik budowy, inspektor nadzoru budowlanego, geodeta, kamieniarz, posadzkarz, glazurnik. Zadania zawodowe wykonywane przez murarza dzielą się na trzy kategorie: prace murarskie, prace tynkarskie, prace wykończeniowe.

Murarze w Słupsku:

Murarz posiada następujące umiejętności oraz wykonuje następujące prace:

Murarze zatrudniani są w przedsiębiorstwach budowlanych, remontowych oraz w budowlanych zakładach rzemieślniczych. Stanowią podstawową i najliczniejszą grupę zawodową w branży budowlanej. Pracują bezpośrednio na placu budowy, przy nowo wznoszonych obiektach lub przy odbudowie, przebudowie bądź remoncie już istniejących. Czynności wykonywane w zawodzie, ze względu na obciążenie fizyczne, przypisują zawód kategorii prac ciężkich. Praca wymaga dobrego zdrowia, dużej siły i odporności fizycznej. Wykonywana jest na wolnym powietrzu i w budynkach. Jej wykonywaniu często towarzyszą trudne i zmienne warunki atmosferyczne. Dobry, doświadczony murarz jest w stanie wykonać na placu budowy większość prac murarskich od fundamentów po dach. Do głównych zadań wykonywanych przez murarzy zalicza się : murowanie fundamentów, ścian nośnych, osłonowych i działowych (z elementów drobno- i średniowymiarowych), wykonywanie stropów murarskich (z elementów drobnowymiarowych), wykonywanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, wykonywanie okładzin.

Murarze współpracują z większością specjalistów zatrudnionych na budowie: projektantami, inspektorami nadzoru budowlanego, kierownikami budów, cieślami, monterami instalacji sanitarnych, elektrykami itp. Prace murarskie i tynkarskie wykonywane są w zależności od wielkości budowy przez większe lub mniejsze grupy (brygady) robotników. Drobne prace murarskie zazwyczaj wykonuje tylko jeden murarz z udziałem pomocnika. Bezpośrednim przełożonym i koordynatorem prac jest brygadzista, majster lub kierownik budowy, który przydziela poszczególnym pracownikom zadania do wykonania, dba o organizację pracy na budowie, jest odpowiedzialny za dostarczenie odpowiednich materiałów i urządzeń, kontroluje prawidłowość wykonywania poszczególnych prac. Murarz odpowiada za swoja prace bezpośrednio przed nim. W brygadach murarskich praca jest organizowana w ten sposób, że najbardziej doświadczona osoba stawia elementy najtrudniejsze (np. narożniki), inny murarz lub murarze wypełniają przestrzenie miedzy narożnikami cegłą. Od murarza wymaga się predyspozycji do kierowania pracami wykonywanymi przez pomocnika, którego zadaniem jest np. wymieszanie w betoniarce i dostarczenie na stanowisko pracy zaprawy, dostarczenie cegieł, narzędzi i innych niezbędnych do murowania materiałów. Prace zmechanizowane dotyczą najczęściej wytworzenia zaprawy murarskiej i dostarczenia jej na stanowisko pracy. Praca odbywa się często na rusztowaniach zarówno wewnątrz budynku jak i na zewnątrz. Ze względów bezpieczeństwa, na stanowisku pracy wymagana jest koncentracja uwagi i podporządkowanie się przepisom bhp obowiązującym w budownictwie.


BRANŻA